Armenian News Network / Groong

 

Conversations on Groong: Iran: Regional Politics, Foreign Relations and Elections

 

ANN/Groong

May 29, 2021

Guest

     Robert Markarian

Hosts

     Hovik Manucharyan

     Asbed Bedrossian

Introduction

 

Hello and welcome to the Armenian News Network, Groong. In this Conversations on Groong episode, we’ll be talking about Armenia’s southern neighbor Iran, its foreign relations, and upcoming elections.

 

This episode was recorded on Friday, May 28, 2021.

 

Iran: Regional Politics, Foreign Relations and Elections

Overview

The South Caucasus comprises Armenia, Azerbaijan, and Georgia. The three regional powers surrounding them are Russia to the north, Turkey to the west, and Iran in the south. Iran has been largely quiet about events on its northern border with Armenia and Azerbaijan, due largely to its marginalization on the world stage because of the Western economic sanctions that have isolated and hurt its economy in the post-1979 Islamic revolution.

Yet, Iran is hugely influential, and Armenian-Iranian relations have been largely positive in modern times, especially in the post-Soviet era. So how should we view our relations with Iran today, and especially in the past year? And what should we expect in the future?

Guests


To talk about these issues, we are joined by:

 

 

 

Robert Markarian, who has degrees in physics and law from Tehran University, and has published several political articles about Armenia and Nagorno-Karabakh in Armenian and Persian newspapers and political journals such as Alik, Iranian Diplomacy, IRAS (The Institute for Iran-Eurasia Studies), IPSC (International Peace Studies Center) and The California Courier. His articles in Armenian, Farsi and English are available on robertmarkarian.com. He studies and has presented on the position of the Iranian Government and scientific-research centers on the conflict around Nagorno Karabakh at conferences such as the Pan-Armenian Conference of Political Scientists and International Relations Experts (November, 2012) and more.

 

Այսօրվա մեր հյուրն է Ռոբերտ Մարգարյանը, ով ծնվել է Թեհրանում և ունի բարձրագույն կրթությունն ֆիզիկայի և իրավաբանության ոլորտներում:

25 տարի աշխատել է Իրանի պետական ռադիո-հեռուստատեսության հայերեն ռադիոժամում, որպես լուրերի հաղորդավար, խմբագիր և մեկնաբան:

Հայաստանի և Արցախի թեմաներով հայերեն, պարսկերեն ու անգլերեն հոդվածներով համագործակցել է  իրանական ու հայկական կայքերի և հետազոտական հաստատությունների հետ:

Նրա վերլուծական հոդվածները հրապարակվել են Թեհրանի «Ալիք» օրաթերթում, նաև իրանական «Iranian Diplomacy», «Իրան-Եվրասիա ուսումնասիրությունների հաստատության» IRAS (The Institute for Iran-Eurasia Studies) և «Միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների կենտրոն» IPSC (International Peace Studies Center) կայքերում և The California Courier-ում:

Մասնակցել և բանախոսությամբ հանդես է եկել տարբեր միջազգային համագումարներում, այդ թվում Հայ քաղաքագէտների ու միջազգայնագէտների խորհրդաժողովին (2012-Երևան) և «Անցման շրջանի աւարտը՝ Հայաստանը 25 տարի անցի՞նչ է լինելու հիմա» (“End of Transition: Armenia 25 Years On, Now What?”) թեմայով միջազգային համաժողովին (2017-Երևան):


Discussion

 

Armenia-Iran Relations

We start this discussion by reviewing Iran’s historic relations with Armenia since independence.

--

Սկսենք այս քննարկումը վերանայելով Իրանի պատմական հարաբերությունները Հայաստանի հետ անկախացումից ի վեր:

--

Iran had previously announced that it would not tolerate any changes to the Iran-Armenia border and has labeled any international process to jeopardize that border as a redline in its foreign policy. At the same time, since the 44-day war, we’ve also seen various statements from Iranian politicians congratulating Azerbaijan on the “liberation” of its territories. Of course, we understand that Iran has quite a large population of ethnic Azeris in its north.

What Iran’s major goals in its relations with its neighbors in the north?

--

Իրանը նախապես հայտարարել էր, որ չի հանդուրժի Իրան-Հայաստան սահմանի որևէ փոփոխություն և որակել է այդ սահմանը վտանգելու ցանկացած միջազգային գործընթաց ՝ որպես իր արտաքին քաղաքականության կարմիր գիծ: Միևնույն ժամանակ, 44-օրյա պատերազմից ի վեր մենք տեսել ենք նաև Իրանի քաղաքական գործիչների տարբեր հայտարարություններ, որոնք շնորհավորում են Ադրբեջանին ՝ իր տարածքների «ազատագրման» կապակցությամբ: Իհարկե, մենք հասկանում ենք, որ Իրանն իր հյուսիսում բավականին մեծ թվով էթնիկ ադրբեջանցիներ ունի:

Aյս նրբությունները նկատի ունենալով, նկարագրենք Իրանի հիմնական նպատակները հյուսիսում գտնվող իր հարևանների հետ հարաբերություններում:

--

Last week, Iran’s foreign minister Javad Zarif visited Yerevan and Baku. What were the major goals of the visit? Are there any results that we can talk about today?

--

Նախորդ շաբաթ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ջավադ Զարիֆը այցելեց Երեւան և Բաքու: Որո՞նք էին այցի հիմնական նպատակները: Կա՞ն արդյունքներ, որոնց մասին այսօր կարող ենք խոսել:

--

Iran recently signed a huge deal with China, where the latter has committed to invest over $400 billion in Iran over the next 25 years in exchange for a steady supply of oil. The deal also includes military cooperation, which is a departure from previous Chinese involvement in the Middle East (which was limited mostly to economics).

How will this deal shift Iran’s foreign politics? And not just vis-à-vis Armenia, but all of its Northern neighbors; their middle east policies; OPEC; The West, etc.

 

Given the Iran-China deal, which is in the context of China’s Belt and Road Initiative, which is essentially “The New Silk Road”, what will be Iran’s interest and initiative towards the North-South corridor that links the Persian Gulf with the Black Sea?

--

Իրանը վերջերս հսկայական գործարք է կնքել Չինաստանի հետ, որտեղ վերջինս պարտավորվել է ավելի քան 400 միլիարդ դոլարի ներդրումներ անել Իրանում առաջիկա 25 տարիների ընթացքում ՝ նավթի կայուն մատակարարման դիմաց: Գործարքը ներառում է նաև ռազմական համագործակցություն, որը տարբերվում է Մերձավոր Արևելքում Չինաստանի նախկինում ներգրավվածության ձևաչափերից (որոնք հիմնականում կրում եին տնտեսական բնույթ):

ինչպե՞ս այս գործարքը կանդրանդարնա Իրանի արտաքին քաղաքականությունների վրա: Եւ ոչ միայն Հայաստանի մասին, ինչպես նաև իր մյուս հյուսիսային հարևանների; միջին արևելքի; Արևմուտքի և այլն:

Հաշվի առնելով Իրան-Չինաստան գործարքը, որը կազմում է Չինաստանի “Belt and Road” նախաձեռնության մի մաս, որը, ըստ էության, «Նոր մետաքսի ճանապարհն» է, ըստ Ձեզ, ինչպիսին են լինելու Իրանի շահերը և նախաձեռնությունները դեպի Հյուսիս-հարավ միջանցքը` որը ըստ էության կապ կհաստատի Պարսից ծոցիծծ դեպի Սեւ ծով:

--

At the same time there have been some signs that Russia’s and Iran’s vision of cooperation with the West may not be fully in sync. One sign of this was evident when an interview with Javad Zarif was leaked prematurely, where he seemed to say that hardliners in Iran, backed by Russia, were working to prevent Iran’s nuclear deal with the West.

How will these geopolitical developments develop in the future? Is the divergence in the relationship between Russia and Iran related to the China deal?

What opportunities and challenges does this present for Armenia?

--

Միևնույն ժամանակ, կան որոշ նշաններ, որ Արևմուտքի հետ Ռուսաստանի և Իրանի տեսլականը կարող է լիովին միասնական չլինել: Այդ նշաններից մեկը ակնհայտ էր, երբ Ջավադ Զարիֆի հետ հարցազրույցը ժամանակից շուտ էր արտահոսել, որտեղ նա կարծես ասում էր, որ Իրանում պահպանողական ուժերը, Ռուսաստանի աջակցությամբ, աշխատում էին կանխել Իրանի միջուկային գործարքն Արևմուտքի հետ:

ինչպե՞ս կզարգանան ապագայում aյս աշխարհաքաղաքական զարգացումները։

Ռուսաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունների տարաձայնությունը կապ ունի՞ Չինաստանի գործարքի հետ:

Ի՞նչ հնարավորություններ և մարտահրավերներ է սա ներկայացնում Հայաստանի համար:

 

 

Upcoming Elections in Iran

In less than a month, a few days before the scheduled elections in Armenia, there will also be elections in Iran. Let’s discuss the different political camps that wield power in Iran today and what will be the major theme of these elections?

Last week, Iran’s Guardian Council barred several allies of president Rouhani (especially Ali Larijani who is the country’s chief nuclear negotiator) from participating in the elections, effectively paving the way for the conservative Ebrahim Raisi to be the leading candidate in the elections.

What significance will this have in Iran’s external relations with the West, the nuclear deal, and relations with countries of the South Caucasus.

Is the blocking of reformist candidates final or is it possible that the decision could change? What criteria does the Guardian Council use to approve or reject candidates? What do we know about Raisi’s personal background and past opinions on Armenia and Azerbaijan?

Wrap-up

 

That concludes this Conversations On Groong episode. We hope it was helpful in your understanding of some of the issues involved. We look forward to your feedback, including your suggestions for Conversation topics in the future. Contact us on our website, at groong.org, or on our Facebook PageANN - Groong”, or in our Facebook Group “Groong - Armenian News Network.

 

Special thanks to Laura Osborn for providing the music for our podcast. On behalf of everyone in this episode, we wish you a good week. Don’t forget to subscribe to our channels, Like our pages and follow us on social media. Thank you for listening and we’ll talk to you soon.

 

 

Subscribe and Listen to us on...

Keywords

Robert Markarian, Iran, Elections, Armenia, Russia, China, Turkey, Israel, Caucasus, Belt and Road, Nikol Pashinyan

Ռոբերտ Մարգարյան, Իրան, Ընտրություններ, Հայաստան, Ռուսաստան, Չինաստան, Թուրքիա, Իսրաել, Կովկաս, Նիկոլ Փաշինյան

Additional: